گزارش: جذب و حمایت ساترا از تیم های کارآفرین و نوآور فعال

رئیـــس ســـاترا و سرپرســـت مرکـــز فناوری هـــای راهبــــــردی معاونــــــت علمــــــی و فنـــــــاوری ریاســــت جمهوری از مرکـــز نـــوآوری رســـانه های صوت وتصویـــر فراگیـــر (آومیـــک) بازدیـــد کردنـــد. آبـــان و بـــا حضـــور 22ایـــن بازدیـــد روز شـــنبه ســـید محمدصـــادق امامیـــان رئیـــس ســـازمان تنظیـــم مقـــررات رســــانه های صوت وتصویـــر فراگیـــر (ســـاترا)، مهنــــــدس حمـــــید ذوالفقـــاری، سرپرســــــت مرکـــــــز فناوری هـــای راهبـــــردی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری، ســــید علیرضـــا آذرســـا، معـــاون مرکـــز فناوری هـــای راهبـــردی، سیدحســـین مســـیح پور، معـــاون تنظیـــم بـــازار و توســـعه کســـب وکار ســـاترا و جمعـــی از همراهـــان در مجموعـــه مرکـــز نـــوآوری رســـانه های صوت وتصویـــر فراگیـــر (آومیـــک) در ایســـتگاه نـــوآوری شـــریف انجـــام شـــد. در ایـن بازدیـد از اهـــداف راه انـدازی آومـــیک در راســــتای ایجــــاد تنظیم گــــری مؤثر در فضـــای مجــــازی کشــــور، اتصــال بخش هـا و قطعـات مختلـــف زنجیـــره ارزش صنعـــت رســـانه ای، برقـــراری ارتبـــاط دوســـــویه بـــا شـــرکت ها و شــــــتاب دهنده های دانش بنیــــــان به منظــــــور اســـتفاده از ظرفیت هـــای بالقـــوه مراکـــز علمـــی و در نهایـــت گســـترش تولیـــد و انتشـــار محتـــوای بومـــی در رســـانه های صوت وتصویـــر، یـــاد شـــد. به عـــلاوه ایـــن مـــورد نیـــز مطـــرح شـــد کـــه نحـــوه جـــذب و حمایـــت ســـاترا از تیم هـــای کارآفریـــن و نـــوآور فعـــال در مجموعـــه زنجیـــره ارزش صنعـــت صوت وتصویـــر فراگیـــر اســـت.

در ادامـــــه مراســــم بازدید، شـــــتاب دهنده های «تنظیم یــار»، «بــرش»، «حنیــف» و «متدیتــا» و نیــز اســتارتاپ های کســب وکارهای مســتقر، گزارشــی از اقدامــات و پروژه هــای انجام شــده و در دســت اجــرا ارائــه کردنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و قابلیت هــای ارزشــمند ایــن حــوزه مقــرر شــد بــرای صــدور مجــوز و حمایــت مــادی و معنــوی از توســعه اقدامــات شـــــتاب دهنده ها و طـــــرح های منتخــــب بــا همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اقــدام شــود. ســـــازمان تنظیــــــم مقــــــررات رســــــانه های صــوت وتصـــــویر فراگــــیر (ســـــاترا) به عنـــــوان بخـــش مهمـــی از حکمرانـــی رســـانه ای کشـــور، ســـال گذشـــته مرکـــز نـــوآوری آومیـــک را بـــا رویکـــــرد شـــــکل گیری اکوسیســـــتم نـــوآوری در صنعـــت رســـــانه ای و بـــا حضــــور رئیـــس ســـــازمان صدا وســـــیما و معـــاون علمـــــی و فنـــاوری ریاســـــت جمهـــوری افتتـــاح کـــــرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.