مقاله: تبلیغات دیجیتال و سنجش کارایی تنظیم گری

در بحـث از نظـارت بـر محتـوای دیجیتـال، بـه دلیـل ماهیت پیچیـده و فناورانـه آن همـواره کارایی ابتـکارات و اقدامـات انجام گرفته مورد پرسـش بوده اسـت؛ چراکـه پویایـی حـوزه دیجیتـال آن چنـان فزاینـده اسـت که سـاختارهای تنظیم گری پیشـین کارایـی خـود را از ًو اقدامـات و ابتـکارات، دائمـا دسـت داده و در نتیجـه لـزوم بازنگـری ابتـکارات و همگام سـازی آنـان بـا تحـولات پرشـتاب ایـن حوزه از دغدغه هـای سیاسـت گذاران بـوده اسـت. نظـام خودتنظیم گـری کنونـی بریتانیـا بـر مجموعـه ای از انگیزه هـا، مجموعه هـای صنعـت، تحـولات بـازار و اقداماتـی اسـتوار اسـت کـه تبعیـت و پذیـرش اسـتانداردهای صنعت را تشـویق و حمایت می کند.

در بالاترین سـطح این نظـام، تبلیغ کنندگان انگیزه اجـرای ایـن قواعـد را حفـظ شـهرت و اعتبـار خـود می داننـد و صدمـه دیـدن برند خود را ریسـکی بزرگ می پندارنـد. از سـویی دیگر، سـایر بازیگـران زنجیره ارزش نظـــیر آژانس هـای تبلیغاتـی، پلتفـــرم ها، واسـطه های بـازار نمایـش تبلیغـات بر وب سـایت ها و منتشـرکنندگان بـه دلیـل فشـــار از گروه هـای مختلـف، از جملـه تبلیغ کننـدگان بـه دلیل شـهرت و اعتبارشـان و مصرف کننـدگان بـه دلیـل نیازهـا و خواسته هایشـان، انگیـزه لازم برای تبعیـت از قانون و مقـررات ایـن حـوزه را دارنـد. از ایـن رو تبعیـت از قواعـد و اسـتانداردها، تابـع انگیزه هایـی اسـت کـه میـان بازیگـران مختلـف تقسـیم می شـود، با وجـود ایـن در دنیـای دیجیتال کنونـی و پیدایـش انـواع مختلفی از تبلیغـات به ویژه تبلیغـات مرتبـط بـا داده و هدفمنـد، بازیگـران جدیـدی در زیسـت بوم تبلیغاتی ظهـور می کنند که به مراتـب انگیزه های متفـاوت و پیچیده تـری دارند. از ایـن رو اتخـاذ سیاسـتی منسـجم در حفاظـت از مصرف کننـدگان در برابـر مسـائل تبلیغـات برخـط، ضرورتی جدی اسـت. برای اتخاذ چنین سیاسـتی، نیازمنـدی بـه داده از بـازار بسـیار ضـروری اسـت. علاوه بـر شـکایت های تبلیغاتـی کـه بـه نهادهـای تنظـــیم گر ایـن حـــوزه ارســـال می شـــود، بایـد همکاری هـای مشـترکی میـان نهادهـای گوناگـون و بازیگـران زنجیـره ارزش صـورت بگیرد تا اشـتراک داده انجـام شـود و تحلیـل مناسـبی را از وضعیـت بـازار تبلیغـات برخـط بـه دسـت آورد. تـلاش اصلی بایـد علاوه بـر توســـعه نهادهـای خودتنظـــیم گر، توسـعه قلمرو و صلاحیت تنظیم گری به بازیگران و بخش هـای مختلف بازار باشـد تا در یک بـازار واحد، نظـام متقارنـی از تنظیم گـری اعمـال شـود.

keyboard_arrow_up