راهکار: چگونه تخلفات رسانه های صوت و تصویر فراگیر را گزارش دهیم

ســـاترا بـــرای ارتقــــای کیفیـــت خدمات دهی رسانه های صــــوتی و تصویری، پیشگیـــــــری و جلوگیــری از تخلفـات احتمالـــی، سـامانه پایش مردمی ســـاپرا را در اختیـــــار کاربران قـــرار داده است. این ســــامانه می تواند ســـاترا، رسانه های صوتـــی و تصویری و مـــردم را در کنـــار هم قرار داده و برای رســـیدن به محیطـــی مطلوب و امن در فضـــای مجـــازی گام بردارد

ایــن ســامانه شــامل چهــار گــروه از تخلفاتــی اســت تصویــر در کــه ممکــن اســت در حــوزه صوت و فضــای مجــازی رخ دهــد. این چهار گـروه عبارت اند از: – محتـــوای نامناســـب (شـــامل مـــــحتوای ۱ خشـــونت بار، نفرت پراکن، صحنه های جنســـی و ضد اخلاقـــی و…) – نقـــض مالکیـــت فکـــری (شـــامل نقـــض حریـــم شخصــــی، جعـــل نشـــان و…) – محتـــوای جعلـــی و کذب (شـــامل تهمت، ۳ افترا، توهیـــن و…) – تخلفات تبلیغات (شــــامل مصـرف ترافیک با ۴ وجود رایگان بودن، فریبـــکاری در تبلیغات) – تخلفـــات فنـــی (شـــامل تخلـــف در کیفیت 5 پخـــش و ترافیـــک، اســـتفاده غیـــر مجـــاز از اطلاعات شـــخصی، اشـــکالات تخصصی و …)

keyboard_arrow_up