تنظیم گری اقتصادی حلقه مفقوده نظام حکمرانی رسانه ای

توسـعه روزافزون خدمات و شـیوه های ارائه محتوا در فضـای مجـازی در سـال های اخیـر به گونه ای سـریع و مـداوم در حـال تغییـر و پیشـرفت اسـت و ایـن روزها فضای مجازی را به بخشـی حقیقـی و جدایی ناپذیر از زندگی شـهروندان و مؤلفه ای مهـم در نظام حکمرانی کشـور بدل کرده اسـت. ســاختارهای جدیــد رســانه ای در پیونــد عمیــق و تنگاتنــگ بــا شــیوه های فنــی، بــا ایجــاد جذابیــت در شــیوه ارائــه و نــوع محتــوا، ازســویی موجــب ایجــاد بــازار و ســبد مصــرف نوظهــور در بین مخاطبان شــده و از ســوی دیگــر به دلیــل عــدم وجــود سیاســت های مؤثــر، صنعــت را دچــار نوعــی ســردرگرمی و آشــفتگی کــرده، به نحــوی کــه اثــرات ایــن آشــفتگی، لایه هــای مختلــف ذی نفعــان ـ اعــم از کاربــران، پلتفرم هــا و حتــی تولیدکننــدگان محتــوا ـ را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در ایــن فضا مخاطبان ناراضــی، تولیدکنندگان متضــرر و خدمات رســان هایی کــه بــه انــدازه ًبعضــا نیــاز واقعــی بــازار، رشــد نکرده انــد، مقوله هــای بحرانــی و مهــم در ایــن زیســت بوم تلقــی می شــوند. ضمــن آن کــه ســؤال ها و حقــوق جدیــدی بــرای رســانه ها و همچنیــن کاربــران ایجــاد شــده اســت کــه بــه دلیــل نــو پدیــد بــودن اتفاقــات، دیگــر روش هــا و قوانیــن قدیمــی پاســخگوی ابهامــات و تأمین کننــده حقــوق کاربــران نیســت؛ مســائل جدیــدی ماننــد جمــع آوری و تحلیــل داده هــای کاربــران، حفــظ کیفیــت تجربــه کاربری (پخــش تبلیغات در ســرویس اشــتراکی و پریمیوم، ســبب شــکایت های گســترده به ســاترا شــده اســت)، نحــوه و محــدوده ارائــه خدمــات و تبلیغــات در ســرویس های اختصاصــی کــودک، انتشــار اطلاعــات گمراه کننــده و نامناســب، تهدیــد ســلامت کــودکان، نادیــده گرفتــن رده بندی ســنی در نمایــش تبلیــغ، اخــلال در تجربــه کاربــری و افزایــش غیرمنصفانــه هزینــه کاربــر، باعــث افزایــش انتقــاد تعــداد قابل توجهــی از آن هــا شــده اســت. ایــن دســت موضوعــات مواردی انــد کــه در مقــررات موجود کشــور پاســخی بــرای آن هــا وجــود نــدارد و کاربــران را بــا ابهامــات زیــادی روبــه رو کــرده اســت. کارها نیز در تلاش جـدی برای از سـوی دیگر کسـب و سهم خواهی بیشـتر از این بازار نوظهور و رقابت جدی خشـن با یکدیگرند. قراردادهـای انحصاری در ًو بعضا زنجیـره ارزش صنعت، سـبب مشـکلاتی جـدی برای بازیگران کوچکتر و فرار سـرمایه از صنعت شده و ورود بازیگـران جدیـد را با تردید همراه کرده اسـت. در ایـن فضـا، سـاترا به موجـب مسـئولیت خـود در راسـتای صیانـت از منفعـت عمومـی بـا دعـوت از متخصصـان و ذی نفعـان صنعـت، تنظیـم و تدویـن آیین نامه هـای اجرایـی را در ابعـاد مختلـف صنعـت تصویـر فراگیـر دنبـال می کنـد. صوت و حفـظ ثبـات صنعـت و پیشـگیری از ایجـاد انحصـار و تضمیـن سلامــــت رقابـت به حــــدی مهـم اسـت کـه در همـه جـای دنیـا سیاســــتگذاران را واداشـته کـه برنامـــه هایی جـدی بـا هـدف مدیریـت حضـور ابررسـانه های چندملیتـی طراحـی کننـد. سـاترا بـا توجه بـه خـلاء موجـود، به تهیـه پیش نویس دستورالعمل شیوه رقابت، تبلیغات تجاری، مدل های تصویـر درآمـدی و تأمیـن مالـی در رسـانه های صوت و اقـدام کـرده و در فرآینـد تنظیـم مقـررات علاوه بـر بهره گیری از اسـناد بالادسـتی کشـور و مطالعه تجربه جهانـی، از نظـرات خبرگان و صاحبان رسـانه نیز بهره گرفتـه اسـت؛ به عنـوان نمونـه در پیش نویـس سـند تبلیغات تجاری، پس از تنظیم متن اولیه، نظرسنجی برخطی با محوریت سـنجش میـزان اثرگـذاری بر بازار منتشـر، و نظـر صاحبان رسـانه دریافت شـد. سـاترا هـدف اصلـی تدویـن ایـن دسـتورالعمل ها را پایدارســـازی صنعـت و توسـعه دسترسـی عمومـی کاربـران دانسـته و ایـن آیین نامه هـا را گامـی مؤثـر در ایجـاد تعـادل بیـن حقـوق و منافـع همـه ذی نفعـان صنعت می داند که در راسـتای پایدارسـازی آن در کنار حفـظ حقـوق عامـه اهمیـت دارد.
سیدحسین مسیح پور

keyboard_arrow_up